Anotácia projektu:

Vedecký projekt poskytuje ucelený interdisciplinárny pohľad na vnímanie influencerov a ich vplyvu na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa a identifikuje faktory, ktoré výraznou mierou podporujú sociálny vplyv influencerov. Riešitelia projektu poskytujú kvantitatívnu analýzu pôsobenia influencerov na slovenskom trhu orientovanú na meranie intenzity dosahu sociálnych médií, prostredníctvom ktorých influenceri vplývajú na spotrebiteľov, špecifikujú typológiu influencerov a určujú oblasti, v ktorých dochádza k praktickému využitiu influencerov. Projekt prináša návrhy implementácie influencerov v marketingových stratégiách firiem a vyúsťuje do prezentácie funkčných modelov spolupráce firiem s influencermi. Za najvýznamnejší publikačný výstup projektu riešitelia považujú vedeckú monografiu s názvom "Úloha influencerov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa" (Žák Štefan a kolektív) a sériu príspevkov v spolupráci s University of South Australia , Adelaide.

Projekt bol financovaný Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Info o VEGA

Zameranie vedeckej monografie:

Cieľom vedeckej monografie Úloha influencerov v procese nákupného  rozhodovania spotrebiteľa je systematizácia poznatkov o postavení a úlohách influencerov ako názorových vodcov v prostredí sociálnych médií, identifikácia ich typológie, faktorov vplyvu a intenzity ich vplyvu na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa a vymedzenie ich využitia v marketingovom manažmente. Zároveň si monografia kladie za cieľ definovanie faktorov, ktoré významnou mierou podporujú sociálny vplyv influencerov a navrhnúť funkčné modely spolupráce firiem s influencermi.

Ambíciou vedeckej monografie Úloha influencerov v procese nákupného  rozhodovania spotrebiteľa je stať sa primárnym zdrojom, ktorý doplní aktuálne vedecké poznatky viažuce sa na problematiku influencer marketingu z pohľadu spotrebiteľského správania. Vývoj v oblasti sociálnych sietí a médií je veľmi rýchly a preto je táto publikácia nielen prezentáciou nových poznatkov a smerovania v predmetnej oblasti, ale vytvára aj konfrontačnú bázu pre budúcu širšiu vedeckú diskusiu.

Podnetná publikácia, ktorá mi ukázala ako funguje proces rozhodovania spotrebiteľa a najmä ako ho dokážu ovplyvňovať influeceri a celebrity.

Martin, CEO

Občas náročné čítanie. Veď ju písali vedci :-) Zverejnené výskumy však stáli za preštudovanie. Pomohli mi pri oslovení klientov pre spoluprácu v oblasti eko kozmetiky.

Eva, influecerka

Úloha influencerov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa - vedecká monografia

Stiahni ukážku v PDF

Na realizácii výstupov projektu participovali:

Kontaktné údaje vedúceho projektu: